Editorial #1: Prayer for Duterte Gov’t

Editoryal #1: Panalangin Para Sa Pamahalaang Duterte

Sa biyaya ng Diyos, siyam na araw na lamang ay masasaksihan na ng mga Pilipino sa Pilipinas at sa ibayong-dagat ang isa na namang matiwasay na paglilipat-kapangyarihan: Aquino III – Duterte. Mismong ang magsisilbi bilang bagong Socioeconomic Planning Secretary at NEDA Director-General Ernesto Pernia ay nagsabing maganda ang itinakbo ng ekonomiya sa ilalim ng papaalis na pinuno, at mas mapalalago pa raw ito ng bagong lider mula sa Mindanao.

By God’s grace, nine days from now, Filipinos in the Philippines and abroad will again witness a smooth transfer of power: Aquino III – Duterte. Incoming Socioeconomic Planning Secretary and NEDA Director-General Ernesto Pernia himself has said the economy raced a nice trajectory under the outgoing leader, and we’ll experience much better growth with an incoming President from Mindanao.

Sa kabila ng ilang batikos mas pinaniniwalaang si Rodrigo Duterte’y merong political will; bago pa man siya manumpa bilang Pangulo sa ika-30 ng Hunyo, mas pinaigting ang pagpapatupad ng mga curfew at kampanya laban sa droga dahil sa kabi-kabilaang mga raid ng pulisya. Senyales daw ito ng katapangan at kahusayan ng isang pinunong madaling makapanghikayat ng aksyon-agad sa pamahalaan para sa paparating na tunay na pagbabago. Sabi nga ng slogan niya noong kampanya, “Change is coming.”

Despite a few criticisms many consider the qualities of a leader in Duterte, who possesses political will; before he takes his oath as President on June 30, curfews by the barrios and anti-drug operations by the Philippine National Police have become extensive. It is said that these are signs of a brave, great leader who insists swift government action en route for real change. As his campaign mantra declared, “Change is coming.”

Marapat lamang sumabay sa agos ng pagbabago ang lahat ng mamamayan, hindi lamang ang 16 milyong bumoto sa kanya; wala nang mas hihigit pa sa pagsisimula ng pagtupad sa kani-kanyang bahagi sa pagbabago ang maglaan ng panalangin sa pinaniniwalaang Diyos upang mapagtagumpayan ng Pilipinas ang mithiing tunay na pagbabago sa bagong mamumuno.

All Filipinos, not just the 16 million who voted for Duterte, should go with, rather than swim against, the flow of restoration of the nation; what better way to start carrying out our share in the planned social change by pausing and praying to God so that the new leadership and the entire Philippines would triumph.

Pinakamatandang nahalal sa pinakamataas na pwesto, si Duterte ay nangangailangan ng panalangin upang mapanatiling maayos o maiayos ang kanyang kalusugan at pahabain pa ng Manlilikha ang buhay niya.

The oldest man ever elected to the highest post, Duterte needs the people’s prayer for his health or much improved health and that his Creator would lengthen much, much more years of his life.

Kailangan din ng pinakamatagal na alkalde ng Lungsod ng Davao ang panalangin ng mamamayan upang sumakanya ang wisdom sa pagganap sa tungkulin. Isang abogado mula sa San Beda College sa Maynila, si Mayor Duterte’y talagang matalino na; anupa’t gagabayan at papatnubayan siya ng Panginoon.

The longest serving Mayor of Davao City also needs to be prayed that he be given wisdom in performing his duty. A lawyer out of San Beda College in Manila, Mayor Duterte is really intelligent; imagine him also being helped and led by the Holy One.

Sa angking katapangan ng halal na Pangulo, gayundin ang dedikasyon sa trabahong pang-gobyerno sa araw, gabi, hating-gabi’t madaling araw, kailangan din niya ang panalangin ng mamamayan upang ang sinumang may masamang balak at nais maghasik ng gulo sa gawa, sa salita, at pasulat, ay hindi manaig.

With the President-elect’s spontaneous audacity, plus a great amount of dedication during executive hours of day and night, from midnight up to dawn, he also needs the people’s prayer so that persons with ill motives and desire to sow chaos and trouble by word of mouth, of deeds, and written ones, won’t succeed.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s