GM Jurado Paper: Growth Models, Development Planning, and Implementation in the Philippines

pidspjd03-1models

megamanilascene2bydcalviar

“Has Philippine development planning benefited from the wisdom, if any, of economic growth theory? Has plan improvement, if it has occurred, resulted in the enhancement of plan implementation? What has been the impact of the intervention necessitated by plan implementation on the development of market forces?” (“Nakikinabang ba ang pagpaplano ng kaunlaran ng Pilipinas sa karunungang hatid ng teoryang pang-ekonomiyang pag-unlad? Ang pagpapabuti ba ng plano kung nangyari nga kaya’y nagdulot naman ng pagpapaganda ng implementasyon sa plano? Ano ang kinahinatnan ng intervention o pakikialam na kinailangan sa implementasyon ng plano pagdating naman sa market forces o pwersa ng merkado?”)

Dr. Gonzalo M. Jurado asked these questions in a 2002 lecture for lecturers which was later published by the Philippine Institute for Development Studies (PIDS) a year thereafter. [Tinanong ni Dr. Gonzalo M. Jurado ang mga ito sa pagleleksyon niya sa mga lektor na nilathala naman ng Philippine Institute for Development Studies (PIDS) ng sumunod na taon.]

inquirer-net

Photo courtesy of Inquirer.net

Jurado, a retired professor and economist, may have died (July 19, 2016 at the age of 86), but his wealth of research and practice in his field has become part of the effort to polish our local economic thoughts. [Yumao man si Jurado na isang retiradong propesor at ekonomista (noong Hulyo 19, 2016 sa edad na 86), ngunit nananatiling malaking bahagi sa pagpapahusay ng lokal na pang-ekonomiyang pag-iisip ang kanyang magagandang pananaliksik at kasanayan sa kanyang larangan. ]

He reminded us: “The growth models themselves have evolved over time. First, there was the classical model outlined by Ricardo some 200 years ago; then the initial version of the neoclassical model put forward by Harrod-Domar in the first few years after World War II; then the most influential Solow model of only a generation and a half ago; and now the new growth theory.” (Pinaalala niya sa atin: “Nagbabago rin sa paglipas ng panahon ang mga growth model. Una, mayroong klasikal na binalangkas ni Ricardo mga 200 taon na ang nakararaan; sumunod ang unang bersyong neo-classical hango kina Harrod at Domar sa unang mga taon matapos ang Ikalawang Digmaang Pangdaigdig; pagkatapos ay ang pinakamaimpluwensyang Solow model noong 1 ½ henerasyon pa lamang ang nakalilipas; at ang ngayo’y new growth theory.”)

Sariwain natin ang kabuuan ng Growth Models, Development Planning, and Implementation in the Philippines (attached in PDF) sa panulat ni Jurado mula sa http://dirp3.pids.gov.ph/ris/pjd/pidspjd03-1models.pdf

megamanilascenebydcalviar

megamanilascene3bydcalviar

“The (deregulation and globalization-focused) strategy that began in the 1980s placed strong emphasis on the social sector—the channeling of more resources to education and manpower, health, nutrition, family planning, housing, and social services.” —GM Jurado, on page 20 of his paper

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s